Gebruiksvoorwaarden

1. Foto's & afbeeldingen.

De foto’s en afbeeldingen gebruikt op de website kunnen afwijken van het originele. De afbeeldingen en foto’s zijn dus niet bindend.

2. Prijzen.

De prijzen op de website zijn richtprijzen, deze zijn onder voorbehoud van uitputting voorraad en eventuele drukfouten. De prijzen zijn inclusief btw en exclusief recupel, bebat of andere taksen. De standaard recupel prijzen worden gehanteerd zoals deze zijn voorgeschreven op http://www.recupel.be

3. Bestelling & betaling.

Na ontvangst van uw bestelling wordt door ons een definitieve bestelbon opgemaakt. De betaling dient te gebeuren bij het aanvaarden van deze bestelbon. Een bestelling wordt door ons alleen aanvaard na ontvangst van het volledige bedrag. Wij aanvaarden geen cheques. Dit betekent dat wij een bestelling slechts aanvaarden als het totaalbedrag van de bestelling op onze rekening staat. Voor B2B klanten kunnen andere afspraken worden gemaakt, gelieve hiervoor contact met ons op te nemen

4. Levering & leveringkosten.

Wij bezorgen u de goederen per eigen koerier. Hiervoor wordt een tarief aangerekend zoals wordt aangeduid op de webshop, boven € 30 is de verzending gratis met uitzondering van B2B klanten waar het minimum aankoopbedrag op € 200 is vastgesteld. Kosten voor spoedbestellingen zijn altijd ten laste van de klant.

Alle zendingen reizen op risico van de bestemmeling. Inrichting en aanpassing van de plaats(en) waar de apparatuur wordt opgesteld zijn ten laste van de klant, die aansprakelijk is voor alle schade aan de apparatuur , evenals voor bijkomende kosten opgelopen door istrix.be, als gevolg van niet tijdige, onjuiste of gebrekkige uitvoering ervan. istrix.be is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort tekomen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van istrix.be. Alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. Uw bestelling zullen we met de nodige zorg uitvoeren. Indien de levering vertraging oploopt of niet uitvoerbaar blijkt, dan zullen wij u eveneens inlichten.

5. Klachten, annulaties, terugname goederen en verzaakrecht.

Als particuliere consument beschikt u over een termijn van 14 dagen waarbinnen u kunt verzaken aan uw aankoop. Deze periode van 14 dagen is te rekenen vanaf de thuislevering van de goederen. Mochten onze producten niet voldoen aan uw wensen, dan kan u dit melden en zonder betaling van boete, noch opgave van reden, terugzenden op voorwaarde dat de verpakking intact is gebleven. Derhalve zal een geopende verpakking u niet meer toelaten af te zien van de aankoop. Dit verzaakrecht geldt niet voor zakelijke klanten.

Klachten of betwistingen dienen binnen de 14 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

6. Garantie

Ieder product in ons assortiment heeft een wettelijke garantie van 2 jaar. Indien problemen geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig gebruik en/of installatie of wanneer het probleem door van buiten komende oorzaken is ontstaan is de garantie niet meer van toepassing. 

Je kunt geen aanspraak maken op garantie indien:

- defecten of slijtage als gevolg van nalatig onderhoud,
- als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht door derden,
- als de datum op de factuur is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt,
- door gebreken die zijn ontstaan door niet met bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik zoals het niet volgen van de bijbehorende gebruiksaanwijzingen,
- beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid,
- bij van buiten komend onheil zoals blikseminslag en dergelijke,
- oververhitting door centrale of andere verwarming of door het gebruik van een hoger wattage dan voorgeschreven,
- blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude,
- kosten veroorzaakt door derden voor reparatie van een defect artikel worden niet vergoed.